CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

(Thứ Năm, 12/04/2018 56:18 - 18:03)

1.Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tải về : TBMH

2. Danh mục tài liệu gửi cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tải về:DMTL

3. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Đường sắt Hà Hải năm 2018. Tải về: CTDH

4. Số 299/ QC – ĐSHH ngày 11/4/2018 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông lần thường niên năm 2018 của công ty CP Đường sắt Hà Hải. Tải về: QCTCDH

5. Số 300/BC – HĐQT ngày 11/4/2018 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tải về: BCCHDQT

6. Số 301/BC – BKS ngày 11/4/2018 Báo cáo Kiểm soát năm 2017 công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải. Tải về: BCKSN2017

7.Số 302/BC – ĐSHH ngày 11/4/2018 Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tải về: BCVSXKD VA PHNV

8.Số 303/ BC – ĐSHH ngày 11/4/2018 Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2017: Tải về: BCVVBCTCN2017

9. Số 304/ Ttr- HĐQT ngày 11/4/2018 Tờ trình về việc thông qua Thông qua BCTC đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018. Tải về: TTVVTQBCTC

10. Phiếu biểu quyết. Tải về:PBQ


Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu