CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Loại hình doanh nghiệp

(Thứ Năm, 09/02/2017 11:15 - 15:01)
 1. Hình thức doanh nghiệp:
 • Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ sang Công ty cổ phần do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ cổ phần chi phối;
 • Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (07/01/2016)
 1. Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải có:
 • Tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền Đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải được đại hội cổ đông thông qua vào ngày 29/12/2016.
 • Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác bằng toàn bộ tài sản của mình; chịu trách nhiệm dân sự và thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các công ty con và công ty liên kết trong phạm vi số vốn do Công ty đầu tư.
 • Quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt đối với tên gọi, thương hiệu, biểu tượng riêng của Công ty theo quy định của pháp luật.

   3.  Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải có một ( 01) người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật  thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư  cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một  cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty;

Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

– Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy  định nêu trên tại Khoản 3 Điều Tổ chức và hoạt động của công ty.

 1. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
 2. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 60 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty , thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

 

Mục tiêu hoạt động của Công ty là:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trạng thái kỹ thuật đường sắt và an toàn giao thông đường sắt trong phạm vi các tuyến đường sắt được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao hoặc đặt hàng công tác quản lý, bảo trì.

– Huy động và sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất có hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông;

– Hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

 

Phạm vi kinh doanh và hoạt động:

 1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, phù hợp với Chiến lược phát triển chung của Tổng công ty và quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
 2. Công ty được tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong Công ty:

 1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 2. Các tổ chức chính trị – xã hội khác trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của các tổ chức chính trị – xã hội phù hợp với quy định của pháp luật.
 3. Công ty tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và điều kiện cần thiết khác để các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội tại Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu