CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Cơ cấu tổ chức

(Thứ Năm, 09/02/2017 31:15 - 15:09)

CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ( Từ ngày 14/6/2021)

Đại Hội đồng cổ đông:

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị:

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Thành viên Hội đồng quản trị: 01 Chủ tịch HĐQT và 02 thành viên HĐQT.

Nhiệm kỳ 2021-2026

 1. Ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Nguyễn Quốc Vượng – Thành viên HĐQT
 3. Ông Nguyễn Như Điền – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

Là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban Kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ Ban kiểm soát 3 năm.

Thành viên Ban kiểm soát: 01 trưởng ban kiểm soát và 2 thành viên.

Nhiệm kỳ 2021-2026

 1. Bà Trần Thị Hồng Vân – Trưởng BKS
 2. Bà Lâm Thị Ngọc – Thành viên BKS
 3. Ông Vũ Quang Hưng  – Thành viên BKS

Ban Giám đốc:

Ban Giám đốc của Công ty điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Thành viên Ban giám đốc: 01 Giám đốc và 03 Phó giám đốc.

 1. Ông Nguyễn Quốc Vượng – Giám đốc
 2. Ông Nguyễn Như Điền – Phó giám đốc
 3. Ông Tạ Quang Sơn – Phó giám đốc
 4. Nguyễn Hoài Trung – Phó giám đốc

 

Kế toán trưởng:

– Ông Hoàng Đức Tài – Kế toán trưởng

– Có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty, giúp Giám đốc bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; đề xuất các giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty; quản lý, kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán của Công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán; có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật . Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Hội đồng quản trị Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

Bộ máy gúp việc:

 • Bộ máy giúp việc gồm các phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sản xuất được quy định tại quyết định thành lập, quyết định giao nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy chế quản lý nội bộ do Giám đốc Công ty xây dựng trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt, Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.
 • Phòng Kỹ thuật – An toàn
 • Tham mưu giúp Giám đốc về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng trong việc thiết kế và thi công các công trình, công tác khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào việc quản lý, thẩm định các dự án đầu tư và xây dựng các phương án kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm của phòng để phục vụ cho hoạt động quản lý khai thác, vận hành bảo dưỡng các trang thiết bị máy móc.
 • Tham mưu giúp Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý công tác sửa chữa thường xuyên, định kỳ đột xuất. Chỉ đạo giám sát công tác sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên, trực tiếp điều hành công tác kỹ thuật.
 • Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc bổ sung, sửa đổi định mức nội bộ; tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, mời thầu, lập hồ sơ dự thầu (phần yêu cầu kỹ thuật) và tham gia đấu thầu các công trình.
 • Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm.
 • Quan hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để giải quyết những các công trình trong khu vực quản lý, thi công.
 • Tổ chức lưu trữ bảo quản hồ sơ thiết bị kỹ thuật và cung cấp tư liệu để phục vụ cho hoạt động sản xuất.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.
 • Phòng Kế hoạch – Kinh doanh
 • Tham mưu cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực sau: Công tác xây dựng kế hoạch, chiến lược; thống kê tổng hợp sản xuất; điều độ sản xuất kinh doanh; lập dự toán; quản lý hợp đồng kinh tế; thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; đấu thầu;
 • Cung cấp thông tin kinh tế, giá cả thị trường các chủng loại vật tư nguyên vật liệu cho các phòng nghiệp vụ, đơn vị liên quan. Tham mưu việc mua sắm, cung cấp vật tư nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm, thi công các công trình.
 • Chủ trì tham mưu và thực hiện việc tìm kiếm việc làm, tìm hiểu khai thác thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, liên doanh liên kết trong và ngoài Công ty và tham gia đấu thầu các dự án nhằm tạo doanh thu và lợi nhuận cho công ty; tham mưu trong việc giao dịch với khách hàng và điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn công ty.
 • Quản lý, cân đối năng lực máy móc thiết bị, công cụ sản xuất và thực hiện việc điều chuyển, thuê và cho thuê máy móc thiết bị một cách hợp lý để bảo đảm sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.
 • Phòng Tổ chức – Hành chính
 • Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, đào tạo lao động, tiền lương, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tham mưu về công tác thanh tra, bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình, hoạt động phúc lợi, xã hội, tập thể cho người lao động trong Công ty nhằm động viên, khuyến khích thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất hiệu quả.
 • Tham mưu giúp Giám đốc tổng hợp thông tin kinh tế, thông tin liên lạc. Điều phối hoạt động chính quyền và các tổ chức đoàn thể phục vụ cho việc điều hành sản xuất và quản lý của Giám đốc, giúp việc trong đối nội, đối ngoại và các công việc hành chính quản trị, nội vụ của Công ty, giúp chương trình làm việc, khánh tiết, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ.
 • Tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác an ninh trật tự, bảo vệ quân sự; công tác y tế – chăm sóc sức khỏe người lao động.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.
 • Phòng Tài chính – Kế toán
 • Tham mưu giúp Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán tại công ty. Thực hiện chức năng kiểm soát về nhà nước tại công ty. Quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn khác do công ty huy động.
 • Tham mưu cho Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các dự án đang và sẽ triển khai.
 • Theo dõi, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng trong toàn bộ hệ thống kênh phân phối của Công ty, đề xuất với các bộ phận liên quan ngưng giao dịch với những khách hàng còn tồn đọng công nợ và thời gian nợ quá hạn mức cho phép.
 • Kiểm soát toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty liên quan đến chi phí, doanh thu; việc thực hiện tính pháp lý của các hợp đồng mua bán đúng theo quy định của công ty và pháp luật; quá trình nghiệm thu tất cả các chủng loại hàng hóa đầu vào.
 • Thực hiện các công việc về tài chính kế toán của công ty, phân tích, đánh giá, tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty và kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế của công ty và các quy định liên quan của Pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.
 • Các Đội Quản lý, sửa chữa, bảo trì cầu, đường, kiến trúc
 • Thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng Đường sắt trong phạm vi được giao quản lý và thực hiện các công trình, khối lượng sản xuất khác theo kế hoạch, nhiệm vụ Công ty giao.
 • Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, phương tiện của nhà nước và công ty tại khu vực giao quản lý, thực hiện nghiêm túc quy trình sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.
 • Tổ chức quản lý, phân công lao động khoa học, hợp lý; nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động; bảo đảm kỷ luật và vệ sinh an toàn lao động. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân thuộc Đội quản lý.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty và thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao.
 • Các Cung đội quản lý gác chắn đường ngang
 • Đóng đường bộ kịp thời, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi phương tiện giao thông Đường sắt qua đường ngang
 • Đón tàu khi tàu qua đường ngang, quan sát đường tàu chạy qua đường ngang, kịp thời làm tín hiệu dừng tàu khi có tín hiệu mất an toàn;
 • Giải quyết các chướng ngại tai nạn đường ngang. Ngăn cấm các phương tiện đỗ trên đường ngang khi không có lý do;
 • Bảo dưỡng lau chùi, tra dầu mỡ hằng ngày các dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc phòng vệ đường ngang, bảo dưỡng làm vệ sinh trên nền Đường sắt tầng trên Đường sắt từ mỗi đầu đường ngang ra 50m.
 • Ghi chép báo cáo tình hình tàu xe qua đường ngang để sửa chữa các hư hỏng chướng ngại trên đường ngang. Lập biên bản báo cáo với các cơ qua có chức trách những trường hợp vi phạm đến điều lệ đường ngang.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty và thực hiện những nhiệm vụ khác được Giám đốc Công ty giao.
 • Các Xí nghiệp chi nhánh (Xí nghiệp Xây lắp công trình và Kinh doanh dịch vụ; Xí nghiệp xây lắp công trình)
 • Là đơn vị trực thuộc Công ty có chức năng thực hiện công việc, nhiệm vụ do Công ty giao;
 • Xây dựng mới, duy tu sửa chữa các công trình cầu, đường, hầm, kè chắn, kiến trúc, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý của ngành, của Công ty. Sản xuất, sửa chữa gia công tái chế các loại vật tư, phụ kiện Đường sắt, dụng cụ lao động cầm tay, các thiết bị dùng cho sản xuất chính và sinh hoạt trong nội bộ Công ty như gang tay, quần áo bảo hộ lao động, dụng cụ tín hiệu phòng vệ;
 • Thi công các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng ngoài ngành hoặc theo hợp đồng với các đơn vị ngoài ngành. Được phép tổ chức các dịch vụ theo khả năng của đơn vị như cho thuê văn phòng, cửa hàng, ky ốt, kho bãi và các dịch vụ khác với điều kiện Phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội quy, quy chế của ngành, của Công ty đã ban hành đồng thời Phải thực hiện nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương trên địa bàn hoạt động;
 • Tự tìm kiếm việc làm và hoạt động các dịch vụ hợp pháp nhằm tăng thu nhập chính đáng kể nâng cao đời sống người lao động của đơn vị. Được quyền sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký, đã được Công ty giao và đảm bảo không lỗ;
 • Được phép mở tài khoản tại các ngân hàng, được sử dụng con dấu của Xí nghiệp trong các hoạt động SXKD phù hợp với các quy định của pháp luật, ngành và Công ty.
 • Phối hợp với Công ty để tham gia vào thực hiện các hoạt động lập dự án, Hồ sơ, thủ tục tham gia dự thầu đối với các dự án, công trình có khả năng thực hiện phù hợp với khả năng của Công ty.
 • Tự hạch toán tổ chức thực hiện các công tác kế toán, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực của chế độ kế toán và các quy định của Công ty, chức năng nhiệm vụ, quy chế quản lý tài chính kế toán của Xí nghiệp.
 • Tự trả lương, các quyền lợi của ”người sử dụng lao động” và người lao động theo các quy định của pháp luật, luật bảo hiểm xã hội và quy chế của Xí nghiệp.
 • Có trách nhiệm đóng góp nghĩa vụ đối với Nhà nước, Công ty theo các quy định hiện hành.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu