CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải

(Thứ Sáu, 05/04/2019 37:17 - 17:41)

1.Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tải về : Thư mời họp

2. Quy chế tổ chức đại hội cổ đông lần thường niên năm 2019 của công ty CP Đường sắt Hà Hải. Tải về: Quy chế ĐHĐCĐ

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tải về: BCHĐQT

4. Báo cáo Kiểm soát năm 2018, nhiệm kỳ 2016-2018 công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải. Tải về: BCKS

5. Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tải về: BC KQSXKD

6. Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018: Tải về: BC về BCTC

7. Tờ trình về việc thông qua Thông qua BCTC đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. Tải về: TT về việc thông qua BCTC

8.  Phiếu biểu quyết. Tải về:Phiếu biểu quyết

9. Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ại hội cổ đông lần thường niên năm 2018 của công ty CP Đường sắt Hà Hải ( nhiệm kỳ 2019 -2020) . Tải về: QC bầu Ban KS

10. Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2020. Tải về: TT về việc bầu ban kiểm soát

 

 


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu