CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

(Thứ Tư, 05/04/2017 53:12 - 12:41)
  1. Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tải về : TB mời họp ĐHĐCĐTN năm 2017
  2. Danh mục tài liệu gửi cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tải về: Danh mục tài liệu
  3. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông thường niên công ty CP Đường sắt Hà Hải năm 2017. Tải về: Chương trình đại hội
  4. Số 308/ QC – ĐSHH ngày 4/4/2017 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông lần thường niên năm 2017 của công ty CP Đường sắt Hà Hải. Tải về: Quy chế tổ chức đại hội
  5. Số 309/BC – HĐQT ngày 4/4/2017 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017. Tải về: Báo cáo của HĐQT
  6. Số 310/BC – BKS ngày 4/4/2017 Báo cáo Kiểm soát năm 2016 công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải. Tải về: Báo cáo của Ban Kiểm soát
  7. Số 311/BC – ĐSHH ngày 4/4/2017 Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tải về: Báo cáo của BĐH về KQ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017
  8. Số 312/ BC – ĐSHH ngày 4/4/2017 Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2016: Tải về: Báo cáo về việc BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính 2016; Báo cáo tài chính năm 2016: Tải về: BCTC nam 2016 đã được kiểm toán
  9. 313/ Ttr- HĐQT ngày 4/4/2017 Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty; Thông qua BCTC đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. Tải về: Tở trình về việc thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán và các chỉ tiêu SXKD năm 2017
  10. Phiếu biểu quyết. Tải về: Phiếu biểu quyết

Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu