VNR_VIET_NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 27/8/2018 đến 2/9/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
27/08

08:00 KT ATCT đội đường Gia Lâm.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT, đội đường GL.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Đội đường Gia Lâm.

08:30 Họp phòng TCHC sinh hoạt chi bộ.

Ông Long - PGĐ.

CBCNV phòng TCHC.

Đ/c Sơn PP.

Phòng TCHC.

09:30 Hội ý tiểu ban 3.

Ông Trung - PGĐ.

Tiểu ban 3.

Tiểu ban 3.

Phòng LV PGĐ Trung.

13:30 KT công tác hoàn thiện duy tu tháng 7+ tháng 8. Công tác triển khai chống xóc lắc đội đường HN.

Ông Long - PGĐ.

Ông Lãng, Ông Hùng, Ông N Hải, đội đường HN.

Ông Lãng PP KTAT.

Đội đường Hà Nội.

Thứ ba
28/08

08:00 Họp giao ban KCHT ĐS tháng 9/2018 tại Tổng Công ty ĐSVN.

Ông Vượng - GĐ.

Bà Dung - TP KHKD, Ông Sơn - TP KTAT.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Tổng Công ty ĐSVN.

08:00 KT hành lang ATGT ĐS.

Ông Trung - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Dọc tuyến.

08:00 KT ATCT đội đường Hải Dương.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT, đội đường Hải Dương.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Đội đường Hải Dương.

08:00 KT theo KH 746 công tác tuần gác khu vực HN.

Ông Long - PGĐ.

Theo KH 746.

Ông Lãng KTAT.

Khu vực Hà Nội.

Thứ tư
29/08

08:00 KT ATCT đội đường Lạc Đạo.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT, đội đường Lạc Đạo.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Đội đường Lạc Đạo.

08:30 KT đội đường Phú Thái.

Ông Trung - PGĐ.

Tiểu ban 3.

Tiểu ban 3.

Đội đường Phú Thái.

Thứ năm
30/08

14:00 Họp BCH Đảng bộ Công ty.

Ông Hưng - BT Đảng ủy Công ty.

Các đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty.

Văn phòng Đảng ủy Công ty.

Phòng họp số 1.

Thứ sáu
31/08

08:00 KT công tác sửa chữa chống xóc lắc tuyến ĐSTN và công tác AT trước nghỉ lễ 02/9.

Ông Long - PGĐ.

Ông Lãng, Ông Hùng, Ông N Hải, đội đường HN.

Ông Lãng KTAT.

Khu vực Hà Nội.

08:00 Giao ban SXKD Tổng Công ty tháng 9/2018.

TGĐ Vũ Tá Tùng.

Ông Hưng - CT HĐQT công ty.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 3 nhà A - TCT ĐSVN.

09:00 Họp chi bộ đội đường HP.

Ông Trung - PGĐ.

Đội đường Hải Phòng.

Thứ bảy
01/09

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ (ĐT: 0913275974)

Trực KTAT: Ông Cường - PP (ĐT: 0904252582).
Trực lái xe: Ông Hợp (ĐT: 0913587189).

Chủ nhật
02/09

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. (ĐT: 0913965118)

Trực KTAT: Ông Lãng - PP (ĐT: 0912657791).
Trực lái xe: Ông Toàn (ĐT: 01226489998).