CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định 455/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Kỹ thuật – An toàn

(Thứ Tư, 15/02/2017 30:10 - 10:14)

455 QĐ_ĐSHH ngay 29_4_2016

Tải tài liệu


Quyết định 455/QĐ – ĐSHH ngày 29/4/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của phòng Kỹ thuật – An toàn

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu