CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thông báo số 1013/TB-ĐSHH ngày 1/10/2018 v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

(Thứ Hai, 01/10/2018 32:16 - 16:42)

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu