CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

(Thứ Tư, 24/10/2018 04:18 - 18:19)

1.Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Tải về : scan0921

2. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường  công ty CP Đường sắt Hà Hải năm 2018. Tải về: CTDH

3. Số 1117/ QC – ĐSHH ngày 24/10/2018 Quy chế tổ chức đại hội cổ đông bất thường  năm 2018 của công ty CP Đường sắt Hà Hải. Tải về: QCTCDH

4. Số 1118/ QC – ĐSHH ngày 24/10/2018 Quy chế bầu cử thành viên hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 công ty CP Đường sắt Hà Hải ( Nhiệm kỳ 2016-2020 ). Tải về: QCBCTVHDQT

5. Số 1119/ TTr – HĐQT ngày 24/10/2018 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020. Tải về: TTMN

5. Số 1120/ TTr – HĐQT ngày 24/10/2018 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 và Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Văn Hải Tải về: scan0922 ; scan0003

6. Mẫu Phiếu biểu quyết. Tải về: scan0004


Tài liệu gửi cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu