VNR_VIET_NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 6/8/2018 đến 12/8/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Lãnh đạo

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
06/08

08:30 KT chống xóc lắc đội đường Hải Phòng.

Ông Trung - PGĐ.

Tiểu ban 3.

Tiểu ban 3.

Khu vực Hải Phòng.

08:30 Họp đoàn kiểm tra số 2 theo KH số 746 của GĐ Công ty.

Ông Điền - PGĐ.

Theo sổ mời phòng TCHC.

Các thành viên trong tổ.

Phòng họp số 1.

14:00 Họp HĐQT mở rộng, Ban chỉ đạo về công tác ĐBAT, giảm xóc lắc và nâng cao chất lượng duy tu.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

HĐQT, Ban KS, Ban GĐ, Ban chỉ đạo 393.

Phòng KTAT chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 1.

Thứ ba
07/08

08:00 Giao ban SXKD Công ty tháng 8/2018.

Ông Vượng - GĐ.

Theo quy định.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Phòng họp số 1.

15:00 KT ĐN km36 tuyến GL-HP và làm việc với đội đường Lạc Đạo về phòng vệ thi công ĐN.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT, XNXL&KDDV.

XNXL&KDDV.

Đội đường Lạc Đạo.

Thứ tư
08/08

08:00 KT chống xóc lắc đội đường Phú Thái.

Ông Trung - PGĐ.

Tiểu ban 3.

Tiểu ban 3.

Đội đường Phú Thái.

08:00 KT thi công đội đường Lạc Đạo.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT, đội đường Lạc Đạo.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Đội đường Lạc Đạo.

08:00 KT hệ tuần gác khu vực Hà Nội, GB theo KH 746.

Ông Long - PGĐ.

Theo KH 746.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực Hà Nội.

08:00 KT công tác ĐBAT, giảm xóc lắc, Duy tu đội đường Lạc Đạo.

Ông Hưng - CT HĐQT Công ty.

Ông Điền - PGĐ, tiểu ban 2, phòng KTAT.

Tiểu ban 2, Đội đường Lạc Đạo.

Đội đường Lạc Đạo.

Thứ năm
09/08

08:00 KT AT khu vực Hà Nội.

Ông Vượng - GĐ.

Ông Lãng - PP, Ông N Hải - CV phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực Hà Nội.

08:00 KT theo KH 746 của GĐ.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Khu vực Lạc đạo - Hải Dương.

19:00 KT AT khu vực 3.

Ông Trung - PGĐ.

Tiểu ban 3.

Tiểu ban 3.

Khu vực Phú Thái, Hải Phòng.

Thứ sáu
10/08

08:00 KT và chỉ đạo thay ghi N219 Yên Viên bắc.

Ông Điền - PGĐ.

Phòng KTAT.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Đội đường Gia Lâm.

Thứ bảy
11/08

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ (ĐT: 0913275974).

Trực KTAT: Ông Cường - PP (ĐT: 0904252582).
Trực lái xe: Ông Hợp (ĐT: 0913587189).

Chủ nhật
12/08

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. (ĐT: 0913965118)

Trực KTAT: Ông Lãng - PP (ĐT: 0912657791).
Trực lái xe: Ông Toàn (ĐT: 01226489998).