TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

Từ ngày 8/1/2018 đến 14/1/2018

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chuẩn bị

Thành phần tham gia

Địa điểm

Chủ trì

Thứ hai
08/01

08:00 Kiểm tra khu vực Vật Cách - Hải Phòng.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Phòng KTAT.

Khu vực Hải Phòng.

08:00 Nghiệm thu SP quý IV/2017 với Tổng Công ty.

Ông Điền - PGĐ.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Phòng KHKD, KTAT.

Tuyến Công ty quản lý.

Thứ ba
09/01

08:00 Nghiệm thu SP quý IV/2017 với Tổng Công ty.

Ông Điền - PGĐ.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Phòng KHKD, KTAT.

Tuyến Công ty quản lý.

14:00 Kiểm tra khu vực Yên Viên.

Ông Vượng - GĐ.

Phòng KTAT chuẩn bị.

Phòng KTAT.

Khu vực Yên Viên.

Thứ tư
10/01

Thứ năm
11/01

Thứ sáu
12/01

Thứ bảy
13/01

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Vượng - GĐ. (ĐT 0913377568)

00:00 Trực KTAT.

Ông Nguyễn Thanh Phương - PP (ĐT 01645346666)

00:00 Trực lái xe.

Ông Trần Huy Khôi (ĐT 0936499198)

Chủ nhật
14/01

00:00 Trực lãnh đạo.

Ông Long - PGĐ. (ĐT 0963382904)

00:00 Trực KTAT.

Ông Tạ Quang Sơn - TP (ĐT 0983668928)

00:00 Trực lái xe.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn (ĐT 01226489998)