VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 28/8/2017 đến 3/9/2017

Ngày tháng

Nội dung công việc

Chủ trì

Thành phần tham gia

Chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai
28/08

» 8:0 Họp giao ban KCHT ĐS tại Tổng Công ty ĐSVN.

Tổng Công ty ĐSVN.

Ông Hưng - CT HĐQT, Ông Vượng - GĐ, phòng KHKD, KTAT.

Các phòng phối hợp chuẩn bị.

Xe ô tô xuất phát tại Công ty lúc 07h15.

» 8:0 Thăm hỏi CB, CN đội chắn GB bị người tham gia giao thông hành hùng và làm việc với Công an giải quyết sự việc.

Ông Long - PGĐ.

Ông Sơn TCHC, Ông Tuấn KTAT, Công đoàn Công ty.

Ông Sơn phòng TCHC chuẩn bị.

Xe ô tô xuất phát tại công ty lúc 08h00.

» 8:0 Cả tuần làm việc tại khu vực Gia Lâm - Hải Dương theo quyết định của CT HĐQT.

Ông Điền - PGĐ.

Thanh viên tiểu ban.

 

Khu vực Gia Lâm - Hải Dương.

» 8:0 Cả tuần làm việc tại khu vực Hải Phòng theo quyết định của CT HĐQT.

Ông Trung - PGĐ.

Thanh viên tiểu ban.

 

Khu vực Hải Phòng

 

 

 

 

 

Thứ ba
29/08

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Các TP theo quyết định của CT HĐQT.

 

Khu vực Hà Nội.

 

 

 

 

 

Thứ tư
30/08

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT

 

Khu vực Hà Nội.

» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.

Ông Long - PGĐ.

Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

 

Khu vực Hà Nội.

 

 

 

 

 

Thứ năm
31/08

» 8:30 Họp tiểu ban chỉ đạo HN-LB.

Ông Long - PGĐ.

Thành viên tiểu ban, đội trưởng đường Hà Nội, chắn HN, GB, cầu LB.

 

Đội đường Hà Nội.

» 13:30 Họp BCH Đảng bộ Công ty.

Ông Hưng - BT Đảng ủy Công ty.

Các Đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty.

VP Đảng ủy Công ty chuẩn bị.

Phòng họp số 1.

Thứ sáu
01/09

» 8:0 Học trung cấp hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng nghề ĐS.

» 8:30 Họp Giao ban SXKD tháng 9 năm 2017 tại Tổng Công ty ĐSVN.

Ông Vũ Tá Tùng - TGĐ.

Ông Hưng - CT HĐQT.

Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.

Tổng Công ty ĐSVN.

 

 

 

 

 

Thứ bảy
02/09

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ.

 

ĐT: 0913570974

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP

 

ĐT: 0912657971

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi.

 

ĐT: 0936499198

 

 

» 8:0 Học trung cấp hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng nghề ĐS.

» 8:0 Học trung cấp hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng nghề ĐS.

 

 

 

 

 

Chủ nhật
03/09

» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ.

 

ĐT: 0912965118

 

 

» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP

 

ĐT: 01645346666

 

 

» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn.

 

ĐT: 0122648998

 

 

» 8:0 Học trung cấp hành chính.

 

Ông Long - PGĐ.

 

Trường cao đẳng nghề ĐS.

 

 

 

 

 

 

In Lịch các sự kiện

VNR-Office

CÔNG TY CP ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI

LỊCH CÔNG TÁC

Từ ngày 28/8/2017 đến 3/9/2017

Ngày thángNội dung công việcChủ trìThành phần tham giaChuẩn bịĐịa điểm
Thứ hai
28/08
» 8:0 Họp giao ban KCHT ĐS tại Tổng Công ty ĐSVN.Tổng Công ty ĐSVN.Ông Hưng - CT HĐQT, Ông Vượng - GĐ, phòng KHKD, KTAT.Các phòng phối hợp chuẩn bị.Xe ô tô xuất phát tại Công ty lúc 07h15.
» 8:0 Thăm hỏi CB, CN đội chắn GB bị người tham gia giao thông hành hùng và làm việc với Công an giải quyết sự việc.Ông Long - PGĐ.Ông Sơn TCHC, Ông Tuấn KTAT, Công đoàn Công ty.Ông Sơn phòng TCHC chuẩn bị.Xe ô tô xuất phát tại công ty lúc 08h00.
» 8:0 Cả tuần làm việc tại khu vực Gia Lâm - Hải Dương theo quyết định của CT HĐQT.Ông Điền - PGĐ.Thanh viên tiểu ban. Khu vực Gia Lâm - Hải Dương.
» 8:0 Cả tuần làm việc tại khu vực Hải Phòng theo quyết định của CT HĐQT.Ông Trung - PGĐ.Thanh viên tiểu ban. Khu vực Hải Phòng
     
Thứ ba
29/08
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Các TP theo quyết định của CT HĐQT. Khu vực Hà Nội.
     
Thứ tư
30/08
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT Khu vực Hà Nội.
» 8:0 Làm việc tại khu vực Hà Nội.Ông Long - PGĐ.Theo quyết định của Chủ tịch HĐQT. Khu vực Hà Nội.
     
Thứ năm
31/08
» 8:30 Họp tiểu ban chỉ đạo HN-LB.Ông Long - PGĐ.Thành viên tiểu ban, đội trưởng đường Hà Nội, chắn HN, GB, cầu LB. Đội đường Hà Nội.
» 13:30 Họp BCH Đảng bộ Công ty.Ông Hưng - BT Đảng ủy Công ty.Các Đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty.VP Đảng ủy Công ty chuẩn bị.Phòng họp số 1.
Thứ sáu
01/09
» 8:0 Học trung cấp hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng nghề ĐS.
» 8:30 Họp Giao ban SXKD tháng 9 năm 2017 tại Tổng Công ty ĐSVN.Ông Vũ Tá Tùng - TGĐ.Ông Hưng - CT HĐQT.Phòng KHKD chuẩn bị báo cáo.Tổng Công ty ĐSVN.
     
Thứ bảy
02/09
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Như Điền - PGĐ. ĐT: 0913570974  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Tô Đình Lãng - PP  ĐT: 0912657971  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Trần Huy Khôi. ĐT: 0936499198  
» 8:0 Học trung cấp hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng nghề ĐS.
» 8:0 Học trung cấp hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng nghề ĐS.
     
Chủ nhật
03/09
» 0:0 Trực lãnh đạo: Ông Nguyễn Hoài Trung - PGĐ. ĐT: 0912965118  
» 0:0 Trực KTAT: Ông Nguyễn Thanh Phương - PP ĐT: 01645346666  
» 0:0 Trực lái xe: Ông Nguyễn Ngọc Toàn. ĐT: 0122648998  
» 8:0 Học trung cấp hành chính. Ông Long - PGĐ. Trường cao đẳng nghề ĐS.