CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định 724/QĐ-ĐSHH ngày 14/6/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp công trình chi nhánh Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

(Thứ Tư, 15/02/2017 02:09 - 9:42)

724 QĐ_ĐSHH ngay 14_6_2016

Tải tài liệu


Quyết định 724/QĐ-ĐSHH ngày 14/6/2016 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Xí nghiệp Xây lắp công trình chi nhánh Công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu