CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Quyết định 443/QĐ -ĐSHH ngày 29/4/2016 vệ việc ban hành Quy định ” Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Đội trưởng, Cung trưởng, Giám sát viên các đơn vị quản lý Chắn Đường ngang

(Thứ Tư, 15/02/2017 01:10 - 10:03)

443 QĐ_ĐSHH ngay 29_4_2016

Tải tài liệu


Quyết định 443/QĐ -ĐSHH ngày 29/4/2016 vệ việc ban hành Quy định ” Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của Đội trưởng, Cung trưởng, Giám sát viên các đơn vị quản lý Chắn Đường ngang

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu