CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Thông báo số 106/TB-ĐSHH ngày 12/2/2019 v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

(Thứ Ba, 12/02/2019 35:15 - 15:48)

Tải về:TB 106 tbdshh


Thông báo số 106/TB-ĐSHH ngày 12/2/2019 v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu