CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ HẢI KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

(Thứ Bảy, 02/05/2020 34:14 - 14:18)

CV số 224/CBTT-ĐSHH ngày 29/4/2020 về các tài liệu Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải về: 224 CBTT

1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải về: TBMH

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải về: CTĐH

3. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2020 của công ty CP Đường sắt Hà Hải. Tải về: QCTCĐHCĐTN

4.  Báo cáo của Hội đồng quản trị tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tải về: BCCHĐQT

5.  Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông lần thường niên năm 2020. Tải về:BCCBKS

6. Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Tải về: BCKSXKD2019 và PHNV2020

7. Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2019: Tải về: BC về BCTC2019

7. Tờ trình về việc thông qua Thông qua BCTC đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020. Thông qua Kế hoạch SXKD, chỉ tiêu tài chính, dự kiến phân phối lợi nhuận, tiền lương, thù lao, tiền thưởng, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. Tải về: TT về TQ BCTC PAPPLN

8.  Phiếu biểu quyết. Tải về: PBQ


Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần đường sắt Hà Hải

Bạn cần nhập mật khẩu để tải tài liệu

Tải tài liệu